Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

 1. Bendrosios nuostatos

Orošiluma.lt, adresas Pramonės g. 23D, Šiauliai, telefonas +370 670 00 142, el. paštas info@orosiluma.lt (toliau – Įmonė) siekia apsaugoti asmenų privatumą ir gerbia jų teises. Šioje privatumo politikoje aiškiai ir suprantamai aprašoma Įmonės interneto svetainėje https://orosiluma.lt (toliau – Internetinė svetainė) taikomi informacijos rinkimo ir naudojimo būdai, taip pat ir kita informacija apie Įmonės nuostatas ir būdus užtikrinant asmens surinktų duomenų apsaugą. Įmonė atkreipia dėmesį, kad ši privatumo politika yra netaikoma, kai asmenys naršo kitų įmonių internetinėse svetainėse ar naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis jungdamiesi per Įmonės tinklą ar kitas infrastruktūras.

Tvarkydama asmens duomenis Įmonė vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų reikalavimais.

 1. Bendra informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Įmonė informuoja, kad internetinėje svetainėje gali būti renkami ir tvarkomi šie asmens duomenys (asmens duomenų kategorijos):

 • Asmens kontaktiniai duomenys užpildant kontaktų formą: I. Vardas; II. El. Pašto adresas; III. Užklausos pranešimas;

Aukščiau paminėti surinkti duomenys gali būti naudojami užklausoms atsakyti ir saugojami kartu su visu aukščiau paminėtu turiniu (įskaitant Vardą, Pavardę, El. pašto adresą ar kt.).

Nurodyti asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi tik vadovaujantis teisės aktuose nurodytais teisėtais duomenų tvarkymo pagrindais. Aukščiau nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi šiais teisiniais pagrindais:

 • Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys bus saugomi 24 mėn. laikotarpį. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

Surinkti duomenys gali būti perduoti tik tais atvejais, kai duomenų perdavimas yra reikalingas pagal numatytus atvėjus:

 • LR teismui, teisėsaugos institucijoms ir/ar valstybinėms institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai;

Jeigu į šį asmens duomenų gavėjų sąrašą patektų ne Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybėje esantys asmens duomenų gavėjai, asmens duomenys perduodami tik į Komisijos sprendimu dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio patvirtintas valstybes arba tik į valstybes, kurių atžvilgiu taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 str. 2 d. ar 3 d., 49 str. 1 d. nustatytos apsaugos priemonės, su kuriomis turėtumėte galimybę susipažinti šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

 1. Informacija apie slapukus

Slapukas – duomenų rinkinys, kurį internetinė svetainė integruoja į asmens kompiuterio, mobilaus prietaiso ar kito įrenginio naršyklę. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas (ir/ar panaudotas), kad svetainė galėtų atpažinti kompiuterį, mobilųjį prietaisą ar kitą įrenginį.

Slapukai gali būti naudojami tik jeigu atitinkamas abonentas ar faktinis svetainės naudotojas davė sutikimą. Sutikimas nėra būtinas duomenų techniniam saugojimui ar naudojimui, kurio vienintelis tikslas yra perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu, taip pat būtinais atvejais teikti informacines visuomenės paslaugas, kurias užsako abonentas ar faktinis svetainės naudotojas.

Sutikimai dėl slapukų naudojimo gali būti gaunami šiuo būdu: jums apsilankius internetinėje Įmonės svetainėje pirmą kartą (arba po slapukų ištrynimo/galiojimo laiko) ekrane pasirodo  informacinis pranešimas apie privatumo politiką ir slapukus – paspausdami sutikimo mygtuką jūs patvirtinate, kad sutinkate su šia privatumo politika, slapukais ir duomenų saugojimo nuostatomis.

Jei svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, pastarasis gali bet kuriuo metu atšaukti sutikimą slapukų naudojimui – pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus.

Duomenys apie naudojamus slapukus:

Saugojami slapukai:

Pavadinimas Domenas Kelias Galiojimas (d) Reikšmė
_ga .orosiluma.lt / 1
_ga_VSMHJQMK3R .orosiluma.lt / 730 GS1.1.1626786852.1.1.1626786860.0

 

 1. Subjektų, kurių duomenys renkami ir disponuojami teisės:

Internetinės svetainės lankytojai turi teisę:

 • Susipažinti su duomenų rinkimu ir jų tvarkymu, naudojimu;
 • Reikalauti koreguoti surinktus asmens duomenis;
 • Reikalauti pašalinti surinktus asmens duomenis;
 • Apriboti duomenų tvarkymą ir/ar rinkimą;
 • Nesutikti su duomenų numatytu Įmonės tvarkymu ir laikymu;

Bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti ir rinkti duomenis, kuomet duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Sutikimą galite atšaukti susisiekus su duomenų apsaugos pareigūnu aukščiau nurodytais kontaktais, taip pat susisiekus su Įmone telefonu, elektroniniu paštu ar paštu siunčiant į Įmonės buveinę.

Prašymai dėl teisių įvykdymo Įmonei turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą) taip pat turi būti galimybė identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę nustatantį (ir/ar) patvirtinantį dokumentą, ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per kurjerį (ar paštininką), prie prašymo privalo būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą (įgaliojimą) ir duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą (ar jo kopiją), jeigu nėra kitų racionalių būtų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių.

 1. Asmens duomenų saugumo patvirtinimas

Įmonė surinktus asmens duomenis tvarko pagal visus LR teisės aktus reikalaujančius įstatymus. Nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, Įmonė užtikrina tinkamas duomenų apsaugos priemones, skirtas apsaugoti informaciją apie asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, tuo pačiu ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo ar naudojimo.

 1. Skundų tvarka

Asmenys turi teisę skųsti Įmonės veiksmus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/) ir teismui pagal teisės aktų nustatytą tvarką, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (ar neveiklumą).

 1. Baigiamosios nuostatos

Įmonės internetinėje svetainėje gali būti nuoroda  į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų internetines svetaines (pvz.: facebook, youtube ar pan.). Pabrėžiama, kad Įmonė nėra atsakinga už kitų internetinių svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo ir slapukų veikimo, ir rinkimo veiksmus. Paspaudę nuorodą mūsų internetinėje svetainėje ir po nukreipimo į kitą internetinę svetainę – rekomenduojame jums susipažinti su kitos internetinės svetainės privatumo politika ir slapukų bei duomenų saugojimo veiksmais ir taisyklėmis.

Dėl visų kilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar slapukais, jų veikimu susipažinti galite Įmonės internetinėje svetainėje https://orosiluma.lt, arba susisiekti: el. paštu info@orosiluma.lt, telefonu +370 670 00 142, arba paštu atsiųsdami laišką adresu: Pramonės g. 23D, Šiauliai.